Adaptacja bankowości do chmury jest jednym z najbardziej znaczących trendów w sektorze finansowym ostatnich lat. Przejście banków na rozwiązania chmurowe otwiera drzwi do nowych możliwości, które zmieniają tradycyjne podejście do usług finansowych. Wprowadzanie chmury pozwala na lepszą skalowalność, elastyczność i innowacyjność, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się świecie finansów. Dzięki chmurze banki mogą szybciej reagować na potrzeby rynku i oczekiwania klientów, jednocześnie zwiększając efektywność operacyjną i redukując koszty.

Spis treści

Co to jest cloud banking?

Bankowość na Cloud to model usług bankowych wykorzystujący technologię przetwarzania w chmurze. Usługi te są dostarczane zdalnie dzięki współpracy z dostawcą usług chmurowych, a nie “lokalnie” przez sam bank. Banki mogą w ten sposób oferować swoje usługi przez Internet stale i bez zakłóceń. Przekłada się to na utrzymanie dostępności usług bankowych na najwyższym poziomie dla klientów oraz obniżenie kosztów operacyjnych dla banków.

Chmura dla bankowości – zalety wykorzystania w sektorze bankowym

Sektor bankowy stoi przed wyzwaniami związanymi z rosnącymi oczekiwaniami klientów, wymogami regulacyjnymi i potrzebą ciągłych innowacji. Chmura obliczeniowa oferuje bankom szereg korzyści, które mogą pomóc im sprostać tym wyzwaniom.

Chmura bankowa a skalowalność, elastyczność i innowacyjność

Elastyczność i skalowalność to kluczowe cechy chmury. TPozwalają one bankom szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów. Mogą one zwiększać lub zmniejszać zasoby chmury zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, co jest szczególnie przydatne w zarządzaniu wahaniami popytu na usługi finansowe. Przykładowo, banki wykorzystują chmurę obliczeniową do skalowania systemów transakcyjnych w okresach szczytowego zapotrzebowania, tj. na początku i na końcu miesiąca lub w dni wolne od pracy.

Innowacyjność to kolejny istotny element. Chmura oferuje dostęp do najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego. To umożliwia bankom wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do analizy danych, lepszego zarządzania ryzykiem, automatyzacji procesów oraz tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług. Ponadto następuje modernizacja istniejących aplikacji systemów z uwzględnieniem ich częściowego „uchmurowienia”.

Chmura w bankowości – wdrażanie i dostęp do API

Bankowość chmurowa pozwala też na szybsze wdrażanie nowych rozwiązań. Banki mogą szybko testować i trenować nowe aplikacje i usługi konkretnych dostawców chmury, co znacząco skraca czas wprowadzania innowacji na rynek.

Możliwy jest też dostęp do systemów API, czyli interfejsu programowania aplikacji. Jest to spis reguł, który wskazuje, jak poszczególne programy i podprogramy współpracują ze sobą w danym środowisku. Umożliwia to bankom integrację z różnorodnymi aplikacjami i usługami. Dzięki temu zostaje zachowana szybka i elastyczna wymiana danych oraz współpraca z partnerami zewnętrznymi. Może to obejmować automatyzację procesów, usprawnianie operacji oraz tworzenie nowych kanałów dystrybucji.

Chmura dla bankowości

Bankowość w chmurze a dynamiczne zmiany

Konkurencyjność jest niezbędna w dynamicznie zmieniającym się środowisku rynkowym. Chmura umożliwia szybkie adaptowanie się do nowych trendów i potrzeb klientów. 

Chmura daje też szansę na wprowadzanie ciekawych ofert na rynek, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Może przyczynić się do zwiększenia ich satysfakcji i lojalności.

Chmura dla bankowości a formy wdrożenia – chmura publiczna, prywatna, model hybrydowy

Rozwiązania bankowe mogą być wdrażane i utrzymywane w różnych formach. Model on-premise polega na tym, że cała infrastruktura lub system są postawione na serwerach w banku. W tym przypadku chmura nie jest wykorzystywana.Warto rozważyć także model hybrydowy – łączy on zalety chmury i on-premise. To zrównoważone podejście umożliwia korzystanie w pewnych aspektach z elastyczności chmury, jednocześnie zapewniając większą kontrolę i bezpieczeństwo, oferowane przez model on-premise.

ROZWIĄZANIEZALETYWADY
model on-premise– większa kontrola nad bezpieczeństwem danych
– brak współdzielenia zasobów z innymi przedsiębiorstwami
– niezależność od dostawcy zewnętrznego
– kontrola nad procesami
– ograniczona elastyczność i skalowalność
– konieczność samodzielnego zarządzania i utrzymywania infrastruktury
model hybrydowy– elastyczność i skalowalność
– zrównoważone bezpieczeństwo danych
– optymalizacja kosztów
– zwiększona efektywność operacyjna
– bardziej złożone zarządzanie
– ryzyko związane z integracją danych lokalnych i chmurowych
– zależność od dostawców chmurowych
– koszty związane z implementacją i utrzymaniem

Rozwiązania bankowe oparte na chmurze mogą z kolei wykorzystywać chmurę publiczną lub prywatną. Każda oferuje unikalne cechy i zalety, zgodnie z poniższą tabelką. 

ROZWIĄZANIEZASTOSOWANIEZALETYWADY
chmura publiczna– dostępna w domenie publicznej
– wykorzystywana do udostępniania serwerów, przechowywania danych i aplikacji
– szybki dostęp do ogromnych ilości danych
– skalowanie usług zgodnie z potrzebami
– oszczędności związane z kosztami
– łatwość we wdrażaniu
– ryzyko bezpieczeństwa danych
– ograniczona kontrola nad środowiskiem, w którym działają aplikacje
– zależność od dostawcy
chmura prywatna– utworzona wyłącznie dla użytku danej firmy, instytucji lub organizacji– zasoby mogą być zarządzane zarówno przez dostawcę zewnętrznego usług chmurowych, jak i przez samą organizację
– wysoki poziom bezpieczeństwa
– ochrona prywatności
– dobra kontrola nad zasobami
– wyższe koszty utrzymania
– mniejsza elastyczność
– złożone zarządzanie
– mniejsza skalowalność globalna

Wybór odpowiedniego modelu chmury w bankowości zależy od konkretnych potrzeb i wymagań bezpieczeństwa danego banku. Różne modele oferują po prostu różne korzyści i stawiają przed bankami inne wyzwania.

System bankowy w chmurze – sprawne wdrożenie i adaptacja

Rozwiązania bankowe oparte na chmurze są aktualnie intensywnie wdrażane. Obejmują one wiele aspektów działalności tych instytucji. Banki na całym świecie, w tym także w Polsce, aktywnie testują rozwiązania chmurowe, co stanowi znaczącą zmianę w sposobie funkcjonowania sektora finansowego. Duża część tych inicjatyw odbywa się na platformach typu Platform as a Service (PaaS) i Software as a Service (SaaS).

Bankowość w chmurze w modelu PaaS, znana również jako platforma bankowości oparta na chmurze, to model dostarczania oprogramowania zapewniający infrastrukturę opartą na chmurze i usługi platformowe do tworzenia, wdrażania i zarządzania aplikacjami finansowymi. Platformy tego typu umożliwiają bankom tworzenie i zarządzanie aplikacjami bez potrzeby zajmowania się infrastrukturą, co jest szczególnie przydatne w szybkim wdrażaniu nowych usług. Z kolei model SaaS (oprogramowanie jako usługa) oferuje gotowe do użytku aplikacje dostępne przez internet, co zmniejsza potrzebę własnych inwestycji w rozwój oprogramowania.

W ramach adaptacji chmury, banki często zaczynają od implementacji systemów, które są istotne, ale nie stanowią kluczowych elementów ich działalności. Przykładem mogą być narzędzia do komunikacji biznesowej, które ułatwiają pracę biurową. Tego typu rozwiązania chmurowe pozwalają na poprawę efektywności pracy i wspierają mobilność pracowników, nie narażając przy tym na ryzyko kluczowych operacji bankowych.

Jednocześnie banki rozważają również podejście do bardziej złożonych i znaczących systemów. Dotyczy to zarówno ich ewentualnej modernizacji, jak i rozważań nad migracją do chmury lub przeprowadzenia szeroko zakrojonej transformacji. Decyzje te są podejmowane z uwzględnieniem bezpieczeństwa, regulacji oraz potencjalnego wpływu na kluczowe operacje bankowe.

Wdrażanie chmury w bankowości – czynniki wpływające na sukces tego przedsięwzięcia

Kluczowe czynniki sukcesu banków przechodzących do chmury wykraczają poza same technologie IT. Istotnym elementem tego procesu jest czynnik ludzki, czyli specjaliści – ich wiedza i umiejętności są niezbędne do optymalizacji całego procesu migracji. Kompetencje tych specjalistów w zakresie zarządzania chmurą, bezpieczeństwa danych i integracji systemów są kluczowe dla pomyślnego przejścia do infrastruktury chmurowej.

Podejścia do migracji do chmury w sektorze bankowym mogą być różne, jednak wspólnym elementem jest konieczność priorytetyzacji zadań. Ważne jest, aby każdy etap migracji był starannie planowany i realizowany według ustalonej hierarchii ważności. Takie podejście umożliwia efektywne zarządzanie zasobami i minimalizuje ryzyko zakłóceń w działalności banku.

Zewnętrzni partnerzy technologiczni odgrywają również kluczową rolę w procesie migracji do chmury. Są odpowiedzialni za planowanie migracji, ustalenie priorytetów i dbanie o bezpieczeństwo.  Wybór odpowiednich partnerów, którzy mają doświadczenie i ekspertyzę w dziedzinie bankowości i technologii chmurowych, jest istotny dla sukcesu całego przedsięwzięcia. Współpraca z zaufanymi dostawcami usług chmurowych i konsultantami może znacznie ułatwić przejście do chmury, zapewniając, że wszystkie aspekty migracji zostaną właściwie zarządzane i zabezpieczone.

Bankowość w chmurze

Cloud banking – siła partnerstwa

Ailleron, software house specjalizujący się w technologiach finansowych, jest certyfikowanym Partnerem Google Cloud. To partnerstwo pozwala nam oferować specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, wykorzystując dojrzałą, bezpieczną i opłacalną infrastrukturę Google Cloud. Infrastruktura ta zapewnia dostęp do zaawansowanych usług IT w chmurze, dedykowanych dla banków, firm leasingowych, ubezpieczeniowych i fintech.

Partnerstwo z Google Cloud umożliwia także skuteczniejsze rozwiązywanie wyzwań w sektorze finansowym, szczególnie w zakresie migracji do chmury, tworzenia aplikacji, uczenia maszynowego, analityki i zarządzania danymi. Wzbogacamy swoje portfolio o usługi konsultingowe, integracyjne i zarządzanie aplikacjami klientów w chmurze.

Trendy w bankowości w chmurze są coraz powszechniejsze. Zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), w tym uczenie maszynowe (ML), a także blockchain mają coraz większy wpływ na ten sektor. Innowacje te wprowadzają znaczące zmiany w funkcjonowaniu banków i sposobie świadczenia przez nie usług. Otwiera to drzwi do nowych możliwości w całym sektorze finansowym.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe automatyzują złożone procesy i umożliwiają głęboką analizę danych. Banki wykorzystują AI, a w tym również ML, do personalizowania usług, optymalizacji zarządzania ryzykiem oraz oszczędzania czasu i zasobów poprzez automatyzację. Te technologie, dzięki zdolności analizowania dużych zbiorów danych, pozwalają na trafniejsze podejmowanie decyzji kredytowych, lepsze zarządzanie ryzykiem i tworzenie spersonalizowanych produktów finansowych.

Blockchain ma potencjał do zasadniczej zmiany bankowości, zwłaszcza w aspektach bezpieczeństwa, transparentności i efektywności. W środowisku bankowości w chmurze, blockchain może być wykorzystywany do zabezpieczania transakcji, ulepszania systemów płatności, zarządzania tożsamością cyfrową.i zapewniają większą przejrzystość operacji finansowych. Ponadto technologia ta otwiera możliwości tokenizacji aktywów oraz usprawnienia procesów rozliczeniowych i księgowych.

Platformy bankowe w chmurze a bezpieczeństwo

Migracja banków do chmury niesie ze sobą pewne zagrożenia i wyzwania, które są kluczowe z punktu widzenia ewentualnej decyzji o migracji i zarządzania w tym procesie.

 • Bezpieczeństwo danych – jednym z głównych zagrożeń. Banki przechowują wrażliwe informacje klientów, a ich przeniesienie do chmury wiąże się z ryzykiem naruszenia danych. 
 • Zgodność z przepisami – banki podlegają ścisłym regulacjom dotyczącym ochrony danych i prywatności.
 • Zarządzanie ryzykiem –zarządzanie ryzykiem związanym z przeniesieniem kluczowych operacji bankowych do chmury jest niezbędne.
 • Integracja systemów – integracja istniejących systemów bankowych z chmurą może być skomplikowana. Wymaga to zrozumienia i przekształcenia złożonych systemów i procesów, co może stanowić wyzwanie techniczne.
 • Utrata kontroli nad infrastrukturą – przejście z infrastruktury lokalnej do chmurowej oznacza, że banki mają mniejszą kontrolę nad swoją infrastrukturą IT. To może być problematyczne, zwłaszcza w kontekście zarządzania awariami i bezpieczeństwem.
 • Koszty i budżetowanie – migracja do chmury może być kosztowna, a nieoczekiwane wydatki mogą pojawić się w trakcie procesu.
 • Zależność od dostawcy – istnieje ryzyko zależności od jednego dostawcy chmury, co może prowadzić do problemów z elastycznością i możliwością negocjacji warunków umowy.
 • Wyzwania kulturowe i organizacyjne – chmura bankowa wymaga zmiany w kulturze organizacyjnej i szkolenia pracowników, co może być trudne, zwłaszcza w tradycyjnych instytucjach finansowych.

Rozwiązania bankowe w chmurze – jak sprawić, by były bezpieczne?

 • Wybór wiarygodnego dostawcy chmury - wybierając dostawcę usług chmurowych, ważne jest, aby upewnić się, że spełnia on najwyższe standardy bezpieczeństwa i działa zgodnie z regulacjami branżowymi. Zwróć uwagę na certyfikaty bezpieczeństwa, doświadczenie w branży i reputację dostawcy.
 • Zastosowanie wielopoziomowych zabezpieczeń – implementuj złożone zabezpieczenia, które obejmują na przykład szyfrowanie danych, systemy wykrywania i zapobiegania atakom oraz bezpieczne protokoły dostępu.
 • Szyfrowanie danych – upewnij się, że klucze szyfrujące są bezpiecznie przechowywane i zarządzane.
 • Zarządzanie tożsamościami i kontrola dostępu – wprowadź ścisłą kontrolę dostępu, wykorzystując zarządzanie tożsamościami. Upewnij się, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do wrażliwych danych i systemów.
 • Regularne audyty i testy bezpieczeństwa – regularnie przeprowadzaj audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne, aby identyfikować i naprawiać potencjalne luki w zabezpieczeniach.
 • Zgodność z przepisami i standardami – zapewnij zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz branżowymi standardami bezpieczeństwa.
 • Planowanie rozwiązań na awaryjne sytuacje – opracuj i wdróż plany awaryjne oraz procedury odzyskiwania danych, aby zapewnić ciągłość działania w przypadku awarii lub ataków cybernetycznych.
 • Szkolenie pracowników – prowadź regularne szkolenia dla pracowników na temat bezpieczeństwa cybernetycznego, by zwiększyć ich świadomość zagrożeń i nauczyć odpowiednich praktyk.
Chmura w bankowości

Cloud banking – wzrost świadomości i zainteresowania

Wzrost świadomości i zainteresowania banków rozwiązaniami chmurowymi w ostatnich latach jest zjawiskiem widocznym w skali globalnej. Ten trend jest szczególnie zauważalny w dużych międzynarodowych organizacjach finansowych, które coraz częściej stosują podejście multi cloud. Korzystają więc one z usług różnych dostawców chmury. Takie podejście niesie za sobą szereg korzyści biznesowych, ale również stawia przed organizacjami nowe wyzwania.

Korzyści wynikające z multi cloud obejmują między innymi większą elastyczność i możliwość dostosowania usług do specyficznych potrzeb biznesowych. Różnorodność dostawców może również przyczynić się do zwiększenia niezawodności i ciągłości działania usług, ponieważ ryzyko przerw w dostawie usług jest rozłożone między różnych operatorów. Ponadto multi cloud umożliwia bankom skorzystanie z najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań i technologii, co może przyczynić się do przewagi konkurencyjnej.

Jednakże infrastruktura multi cloud stwarza wyzwania związane na przykład z monitorowaniem i optymalizacją kosztów. Wymaga to świadomego zarządzania zasobami w celu uniknięcia nadmiernych wydatków na zbędne usługi czy zasoby.

Korzystanie z wielu środowisk operacyjnych w chmurze zwiększa prawdopodobieństwo potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa. Utrzymanie spójnych polityk bezpieczeństwa w różnych chmurach i zarządzanie dostępem przy jednoczesnym zapewnieniu jednolitego standardu bezpieczeństwa stanowi wyzwanie. Co więcej, integracja różnych usług i danych z wielu chmur może stać się skomplikowana ze względu na różne standardy i protokoły stosowane przez dostawców usług, prowadząc do problemów operacyjnych.

Pomożemy Ci z wdrażaniem chmury

Jesteśmy gotowi, by:

- zidentyfikować problemy i potrzeby oraz przekształcić je w cele biznesowe,

• omówić Twoje oczekiwania i dostarczyć mierzalne wyniki w formie PoC (Proof of Concept)

• przeprowadzić specjalistyczną ocenę, aby lepiej zrozumieć architekturę systemu i wykryć to, co powoduje spowolnienie lub zatrzymanie pracy

• zidentyfikować pierwotną przyczynę wyzwań związanych z chmurą lokalną, chmurą hybrydową lub z samym wdrażaniem chmury

• pomóc w zdefiniowaniu wymagań biznesowych, technologicznych oraz ograniczeń

• definiować KPI i miary sukcesu w celu weryfikacji postępu prac

FAQ:

 1. Czym jest bankowość w chmurze?

Bankowość w chmurze, tj, bankowość w chmurzeto model usług bankowych wykorzystujący technologię przetwarzania w chmurze. Może być wdrażany na różne sposoby, na przykład w modelu hybrydowym (połączenie modelu lokalnego i chmury), przy użyciu modelu PaaS lub SaaS, a także w chmurze publicznej lub prywatnej, co wiąże się z różnymi możliwościami i wyzwaniami dla banków i innych organizacji finansowych. 

 1. Jakie korzyści niesie ze sobą wdrażanie chmury w bankowości?

Bankowość oparta na chmurze umożliwia lepszą skalowalność, elastyczność i innowacyjność. Pozwala to bankom na szybsze reagowanie na potrzeby rynku i oczekiwania klientów, zwiększając efektywność operacyjną i redukując koszty.

 1. Jakie technologie wpływają na rozwój bankowości w chmurze?

Rozwój bankowości w chmurze jest napędzany przez zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), w tym uczenie maszynowe (ML), oraz blockchain. Te technologie przyczyniają się do automatyzacji procesów, głębszej analizy danych i zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności operacji finansowych.

 1. Jakie są główne wyzwania i zagrożenia związane z migracją banków do chmury?

Główne wyzwania podczas migracji banków do chmury obejmują bezpieczeństwo danych, zgodność z przepisami, zarządzanie ryzykiem, integrację systemów, utratę kontroli nad infrastrukturą IT, koszty, zależność od dostawców chmury oraz wyzwania kulturowe i organizacyjne. Ważne jest, aby te zagrożenia były odpowiednio zarządzane i minimalizowane.

Ailleron - Bankowość w chmurze - najnowsze trendy i ścieżki adaptacji

Ailleron

Zespół marketingowy Ailleron składa się z marketerów cyfrowych i twórców treści, którzy dostarczają spostrzeżeń i wiedzy specjalistycznej #AilleronExperts z całej organizacji. W przypadku pytań dotyczących mediów prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

linie abstrakcyjne

Sprawmy, aby doświadczenia finansowe były
łatwe i przyjemne!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.