Polityka dywidendowa Ailleron SA:

Nadrzędną zasadą Zarządu Spółki odnośnie polityki dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i bieżących możliwości Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności.

Należy zaznaczyć, iż Zarząd Spółki, przy podejmowaniu decyzji odnośnie rekomendacji wypłaty dywidendy w przyszłości będzie brał pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Grupy, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Grupę projektów inwestycyjnych.

Historia wypłaconych dywidend

  • Rok

  • 2022

  • 2021

  • 2020

  • 2016

Data wypłaty dywidendy

Liczba akcji będących podstawą do naliczenia dywidendy

Dywidenda na 1 akcję

Kwota wypłaconej dywidendy (tys. PLN)

Skonsolidowany zysk netto dla jednostki dominującej (tys. PLN)

Zysk netto skonsolidowany dla jednostki dominującej / 1 akcję

Kwota wypłaconej dywidendy / zysk netto skonsolidowany dla jednostki dominującej

18/10/2023

12,355,504

1,00 PLN

12,356

13,229

1.07

93%

12/8/2022

12,355,504

0,32 PLN

3,954

7,454

0,60 PLN

53%

30/7/2021

12,355,504

0,32 PLN

3,954

9,431

0,76 PLN

42%

31/8/2017

12,355,504

0,20 PLN

2,471

7,621

0,62 PLN

32%