28, gru, 2023

Raport ESPI nr 38/2023

Informacja o złożeniu pozwu o zapłatę przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A.

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 14/2018 z dnia 3 października 2018 r. oraz raportu ESPI nr 26/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r., podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu w dniu 28 grudnia 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozwu przeciwko spółce pod firmą Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") o zapłatę kwoty ok. 44,2 mln PLN, powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie i koszty procesu (dalej: "Pozew").

Pozew dotyczy roszczeń przysługujących Spółce wobec Banku w związku z realizacją umowy nr 388531 dotyczącej wdrożenia, uruchomienia, udzielenia licencji oraz świadczenia usług utrzymania i rozwoju w zakresie internetowej platformy bankowości transakcyjnej dla firm w zakresie bankowości internetowej i mobilnej (wdrożenie, licencja, rozwój, serwis), zawartej w dniu 17 września 2018 roku pomiędzy Bankiem oraz Spółką (dalej: "Umowa"), o której zawarciu, a następnie: jednostronnym rozwiązaniu i wstrzymaniu realizacji, Spółka informowała w powołanych na wstępie raportach ESPI.

Kwota łączna roszczeń Spółki dochodzonych Pozwem wobec Banku obejmuje roszczenia: (1) o zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane w ramach zakresu przedmiotu Umowy i złożonych na jej podstawie zamówień, (2) o zapłatę kwoty wynikającej z waloryzacji (podwyższenia) wynagrodzenia ryczałtowego za prace wykonane w ramach zakresu Umowy, (3) o zapłatę wynagrodzenia za prace dodatkowe (tj. wykonane poza zakresem Umowy objętym ryczałtowym wynagrodzeniem).

Niezależnie od faktu złożenia Pozwu Spółka podtrzymuje wolę polubownego rozwiązania sporu z Bankiem.

Na podstawie aktualnie dostępnych informacji, Spółka nie może przewidzieć wyniku postępowania sądowego. W razie wystąpienia zdarzeń powodujących istotną zmianę stanu faktycznego lub prawnego opisanego w niniejszym raporcie Spółka poinformuje o tym w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Piątosa - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Król - Członek Zarządu

Dane i godzina przekazania informacji:
2023-12-28, 11:55