4, sie, 2023

Raport ESPI nr 26/2023

Informacja o wypowiedzeniu przez Spółkę umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na wdrożenie platformy bankowości transakcyjnej dla firm w zakresie bankowości internetowej i mobilnej                                                                                                                                                    

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 14/2018 z dnia 3 października 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości, oraz w dniu 4 sierpnia 2023 roku Spółka złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy nr 388531 dotyczącej wdrożenia, uruchomienia, udzielenia licencji oraz świadczenia usług utrzymania i rozwoju w zakresie internetowej platformy bankowości transakcyjnej ("Platforma") dla firm w zakresie bankowości internetowej i mobilnej (wdrożenie, licencja, rozwój, serwis), zawartej w dniu 17 września 2018 roku pomiędzy spółką pod firmą Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") oraz Spółką (dalej: "Umowa"). Jednocześnie Spółka informuje, iż skorzystała z przewidzianego Umową prawa do wstrzymania się w okresie sześciomiesięcznego wypowiedzenia Umowy z realizacją czynności z zakresu wdrożenia, rozwoju i utrzymania Platformy objętych Umową. Wypowiedzenie Umowy i wstrzymanie się przez Spółkę z jej dalszą realizacją powodowane są przypadkami naruszenia Umowy, które w ocenie Spółki wystąpiły po stronie Banku. Spółka skorzystała z prawa do wypowiedzenia Umowy wobec braku osiągnięcia porozumienia w toku trwających wiele miesięcy rozmów z Bankiem dotyczących zmiany Umowy. 

Na moment publikacji raportu Spółka, w związku z realizacją podstawowego zakresu Umowy (nie uwzględniając usług utrzymania Platformy), posiada należności w kwocie netto wynoszące ok. 2,1 mln zł, które w opinii Spółki z racji zaistniałej sytuacji mogą zostać objęte odpisem aktualizującym. 2,1 mln zł, które w opinii Spółki, z racji zaistniałej sytuacji, mogą zostać objęte odpisem aktualizującym. Ponadto, Spółka szacuje, że koszty netto obciążające wynik projektu, który Spółka będzie ponosiła w drugiej połowie 2023 roku, a dotyczące kosztów zespołu pracującego przy projekcie, wyniosą w sumie ok. 2,7 mln zł. W związku z czym Spółka ocenia, że sumaryczna szacowana na dzień przekazania niniejszego raportu, kwota, która może obciążyć wynik Spółki w roku bieżącym w związku z realizacją Umowy wynosi ok. 4,8 mln zł, zamykając tym samym na przyszłość dalsze ponoszenie przez Spółkę kosztów wykonania projektu objętego Umową.  

Zważywszy, iż Bank nie podzielił dotychczasowego stanowiska Spółki co do podstaw wypowiedzenia Umowy, w opinii Spółki istnieje ryzyko zaistnienia sporu prawnego z Bankiem. W ocenie Spółki, na moment publikacji raportu, nie ma żadnych potencjalnych roszczeń, jakich Bank mógłby zasadnie dochodzić od Spółki w związku z faktem, że Spółka skorzystała z prawa do wypowiedzenia Umowy i wstrzymania się z jej dalszą realizacją w związku z przypadkami naruszenia Umowy, które wystąpiły po stronie Banku. W ocenie Spółki, nie można jednak wykluczyć ryzyka zgłoszenia przez Bank roszczeń, co może wymagać zawiązania po stronie Spółki dodatkowych rezerw. Pozostałe szczegóły Umowy, w tym szczegółowe podstawy wypowiedzenia Umowy, są objęte klauzulą poufności wiążącą obie strony Umowy, standardowo stosowaną w instytucjach finansowych. 

Spółka nadal pozostaje otwarta na zawarcie porozumienia z Bankiem, a także na rozmowy dotyczące świadczenia usług wsparcia Banku w dalszym samodzielnym rozwoju Platformy w modelu T&M.  

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR) dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.  

W ocenie Zarządu rozwiązanie Umowy nie stanowi zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki, ani nie wpływa na realizację planów dalszego rozwoju Spółki i Grupy Ailleron.    

  

Podstawa prawna: artykuł 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Piątosa - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Król - Członek Zarządu

Dane i godzina przekazania informacji:
2023-08-04, 16:40