Spółka przekazuje informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi zgodnie z przepisami art. 90h-90l Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.