18, gru, 2023

Raport ESPI nr 34/2023

Utworzenie spółki zależnej - SM-ALL Shared Services Center Sp. z o.o.

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Emitenta informacja o zawarciu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Emitenta ze spółką Software Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Software Mind"), która jest częścią Grupy Kapitałowej Ailleron S.A. Utworzona spółka działać będzie pod firmą "SM-ALL Shared Services Center" ("Spółka Zależna"). Spółka Zależna zawiązana została w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Emitent będzie posiadał 49% udziałów, a Software Mind będzie posiadał 51% udziałów.

Działalność Spółki Zależnej będzie się skupiać na świadczeniu obsługi informatycznej dla Emitenta i Software Mind. Oba podmioty wydzielą część wewnętrznych działów IT do Spółki Zależnej, co ma na celu poprawę współpracy pomiędzy Emitentem a Software Mind oraz usprawnienie i optymalizację procesów obsługi IT, co jest kluczowe dla zaspokojenia rosnących potrzeb Emitenta w tym zakresie. Spodziewane jest, że efektywna współpraca pomiędzy Emitentem, Software Mind a nową spółką przyczyni się do skrócenia czasu wdrożenia odpowiednich technologii, zwiększenia elastyczności w reagowaniu na zmiany oraz podniesienia jakości obsługi IT Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Król - Członek Zarządu

Dane i godzina przekazania informacji:
2023-12-18, 14:14