28, lis, 2023

Raport ESPI nr 33/2023

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 listopada 2023 roku wpłynęły do Spółki:

  1. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie przez fundację rodzinną pod nazwą Rafał Styczeń Fundacja Rodzinna w organizacji ("FR") oraz Pana Rafała Stycznia;
  2. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) i art. 69 ust. 2 pkt 1) Ustawy o ofercie przez Pana Rafała Stycznia i FR.

Obowiązek dokonania zawiadomienia wynikał ze zmiany w strukturze własności akcji spółki komandytowo-akcyjnej pod firmą IIF RMS Ventures LLC S.K.A. z siedzibą w Krakowie, będącej akcjonariuszem Spółki (oraz jednocześnie 100% wspólnikiem IIF Ventures B.V., będącej również akcjonariuszem Spółki), co doprowadziło do pośredniego nabycia przez FR pakietu akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Przed zmianą FR nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Po zmianie FR posiada pośrednio, tj. poprzez IIF RMS Ventures LLC S.K.A. oraz IIF Ventures B.V., lub bezpośrednio (z uwzględnieniem umowy darowizny z dnia 23 listopada 2023 r. na rzecz FR 86.524 akcji imiennych na okaziciela, stanowiących ok. 0,70% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 86.524 głosów, stanowiących ok. 0,53% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki, których własność przejdzie na FR z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych) ok. 22,52% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania ok. 31,93% głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki.

Przed zmianą, Pan Rafał Styczeń posiadał pośrednio, tj. poprzez IIF RMS Ventures LLC S.K.A., IIF Ventures BV, RMS Ventures LLC, oraz bezpośrednio, ok. 23,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania ok. 32,95% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki.

Po zmianie, Pan Rafał Styczeń (w tym z uwzględnieniem umowy darowizny z dnia 23 listopada 2023 r. na rzecz FR 86.524 akcji imiennych na okaziciela, stanowiących ok. 0,70% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 86.524 głosów, stanowiących ok. 0,53% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki, których własność przejdzie na FR z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych) posiada pośrednio, tj. poprzez FR, IIF RMS Ventures LLC S.K.A., IIF Ventures BV oraz RMS Ventures LLC, ok. 23,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania ok. 32,95% ogólnej liczby głosów w trakcie Walnych Zgromadzeń Spółki.

Podsumowując, w wyniku dokonanych transakcji udział procentowy Pana Rafała Stycznia wraz z podmiotami powiązanymi w kapitale zakładowym Spółki i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie uległ zmianie.

Otrzymane zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Załączniki