14, lis, 2023

Raport ESPI nr 31/2023

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu określony został na dzień 29 listopada 2023 r. Spółka informuje, iż powyższy raport zostanie opublikowany w dniu 22 listopada 2023 r.