31, paź, 2023

Raport ESPI nr 30/2023

Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2022 rok

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż dokonuje korekty Skonsolidowanego Raportu Rocznego Spółki za 2022 rok, opublikowanego przez Spółkę w dniu 28 kwietnia 2023 r., poprzez skorygowanie treści noty 3.1 w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Treść noty przed korektą:

3.1 Kontynuacja działalności                                                                                                                   

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem niektórych instrumentów finansowych, które są wyceniane w wartościach przeszacowanych albo wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego zgodnie z określoną poniżej polityką rachunkowości.                                                                                                                                                             

Treść noty po korekcie:

3.1 Kontynuacja działalności                                                     

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego.       

Treść noty 3.1 w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok przed korektą była oczywistą omyłką pisarską. W pozostałym zakresie Skonsolidowany Raport Roczny Spółki za 2022 r. nie ulega zmianie. Ponieważ dokonana korekta dotyczy zawartego w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które zostało zatwierdzone przez organ zatwierdzający, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wyłącznie niniejszy raport bieżący informujący o przedmiocie i charakterze korekty.

Podstawa prawna: § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r., poz. 757.