25, paź, 2023

Raport ESPI nr 29/2023

Nabycie przez Software Mind sp. z o.o. - spółkę zależną od Ailleron S.A. - pozostałych 30% udziałów w ValueLogic sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), niniejszym informuje, że w dniu 25 października 2023 roku została zawarta pomiędzy Software Mind sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Software Mind"), a dotychczasowymi wspólnikami ValueLogic sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("ValueLogic"), umowa sprzedaży udziałów w ValueLogic oraz porozumienie dodatkowe do sprzedaży udziałów.... Transakcja polega na wykupieniu od dotychczasowych wspólników ValueLogic 30% udziałów w ValueLogic przez Software Mind. Tym samym Software Mind będzie posiadał 100% udziałów w ValueLogic oraz tyle samo procent głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.

Wraz z umową sprzedaży zawarto porozumienie dodatkowe do umowy sprzedaży udziałów w ValueLogic sp. z o.o. modyfikujące zasady wzajemnych relacji stron umowy.

Zgodnie z umową sprzedaży, nabycie udziałów ValueLogic przez Software Mind, w tym przejście wszelkich związanych z nimi praw i korzyści, nastąpi z chwilą uznania ceny na rachunkach bankowych wszystkich sprzedawców, przy czym zlecenie zapłaty ceny nastąpi w dniu zawarcia umowy.

Opisana powyżej umowa sprzedaży udziałów zawiera postanowienia dotyczące umownego prawa odstąpienia. Treść tych postanowień, jak również warunki wykonania poszczególnych uprawnień przez strony, pozostają adekwatne i rynkowe w stosunku do wartości i przedmiotu transakcji.

Wartość transakcji nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, zgodnie z ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Ailleron S.A. za pierwsze półrocze 2023 r.

W opinii Zarządu Emitenta informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Król - Członek Zarządu

Dane i godzina przekazania informacji:
2023-10-25, 13:34