20, warga, 2023

Raport ESPI nr 25/2023

Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Ailleron S.A.

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd w dniu 18 lipca 2023 roku zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki zarejestrowana przez Sąd została przyjęta Uchwałą nr 22/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2023 roku. W Statucie Spółki wprowadzono następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Wind Mobile Spółka z o.o.: Dracula Ventures S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej "DV"), IIF Seed Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, IIF RMS Ventures LLC S.K.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "IIF"; spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki IIF S.A.) oraz Middlefield Ventures Inc z siedzibą w Wilmington, Delaware (dalej "MV")."

2. § 18 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Zaproszenie powinno spełniać wymogi przewidziane w przepisach prawa, a w szczególności zawierać porządek obrad posiedzenia."

3. § 18 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub inny członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie zgodnie z przepisami prawa lub statutem, oraz protokolant."

4. § 18 ust. 6 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej."

5. Dodano § 20 ust. 12 o brzmieniu:

"W okresie, w jakim uprawnienia IIF, o których mowa w ust. 9 lub 10 powyżej nie mogą być wykonywane przez IIF zgodnie z ust. 11 powyżej, uprawnienia tej samej treści co przypisane IIF w ust. 9 lub 10 powyżej przysługują fundacji: Rafał Styczeń Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, ustanowionej przez Rafała Stycznia (PESEL 70110701472; akt założycielski - akt notarialny Rep. A 14123/2023, not. Mariusz Łukasik w Krakowie), od chwili gdy nabyła ona od IIF akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 25% głosów z ogółu głosów w Spółce. Ze względu na powiązania IIF z Rafałem Styczniem za Transakcje Wyłączone w rozumieniu § 10 ust. 5 Statutu uważa się również transakcje pomiędzy podmiotami bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi z Rafałem Styczniem".

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że z uwagi na fakt rejestracji dodania do Statutu Spółki § 20 ust. 12, tożsama zmiana uchwalona uchwałą nr 4/12/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2022 roku nie będzie rejestrowana.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający przyjęte zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ailleron.com/pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-firmowe/.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz.757).

Załączniki