17, warga, 2023

Raport ESPI nr 24/2023

Powołanie do Zarządu Spółki Pana Piotra Piątosy

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 lipca 2023 roku, działając na podstawie § 19 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki, powołała do Zarządu Ailleron S.A. Pana Piotra Piątosę, powierzając mu z dniem 17 lipca 2023 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Obecnie powołany Wiceprezes Zarządu obejmie w Spółce nadzór nad segmentem FinTech.

Pan Piotr Piątosa ma 25-letnie doświadczenie w branży IT, w tym 15 lat w zarządach firm informatycznych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1998 strukturach Comarch S.A. i związany był z firmą do 2019 roku. W tym okresie, w latach 2006-2015, jako Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Sektora Telekomunikacja w Comarch S.A. był odpowiedzialny za transformację Sektora Telekomunikacja z polskiego rynku do międzynarodowego potentata w telekomunikacji - TOP5 na świecie - podwajając przychody w ciągu 9 lat i zapewniając 30% przychodów Grupy Comarch.

Jednocześnie w latach 2008-2011 był prezesem SoftM Software und Beratung - przejętego przez Comarch dostawcę ERP w Niemczech (obecnie Comarch Sofware und Beratung) - gdzie w ciągu 2 lat przeprowadził pełną restrukturyzację i integrację przejętej firmy.

W ostatnim etapie współpracy z Comarch, w latach 2015-2019 był prezesem Comarch Healthcare i Comarch Technologies, gdzie kompleksowo odpowiadał za utworzenie nowych biznesów Comarch Healthcare & IoT - budowanie produktów, strategię sprzedaży, tworzenie zespołów inżynierów i specjalistów w celu dostarczania zaawansowanych produktów i usług IT - między innymi iMed24. W segmencie IoT odpowiadał za budowanie urządzeń IoT i wygrywanie światowych projektów integracyjnych w branży produkcyjnej, Industry 4.0, Telco i motoryzacyjnej.

 Po odejściu z Grupy Comarch, w latach 2019-2021 w Onwelo S.A. budował nowy biznes IT-Outsourcing na rynkach DACH, odpowiadając za sprzedaż i dostawy usług. Jednocześnie od 2020 roku współpracował z funduszem private equity Mideuropa Partners przy akwizycji SAGE Poland.

W latach 2021-2023 był prezesem ANT Solutions (ANT sp. z o.o.), producenta światowej klasy rozwiązań MES należącego do niemieckiej grupy BBS Automation, gdzie był odpowiedzialny za stworzenie zrównoważonego i skalowalnego modelu biznesowego dla dostawcy Industry 4.0 oraz transformację cyfrową i chmurową jego produktów.

Obecnie jest członkiem Rady Dyrektorów Symfonii, wspierając spółkę w transformacji technologicznej. Od 2021 roku jest członkiem Rady Strategicznej Software Mind (spółki zależnej Ailleron), wspierając spółkę w rozwoju biznesu. Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta, o której mowa powyżej, nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Piotr Piątosa z wykształcenia jest fizykiem, ukończył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej), studiował fizykę w Niemczech na Johannes-Gutenberg University Mainz, ukończył studia MBA na Oxford Brookes University / Polish Open University Kraków, włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Pan Piotr Piątosa nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Ailleron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

W związku z powyższym, od 17 lipca 2023 roku Zarząd Ailleron S.A. działał będzie w następującym składzie:

- Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

- Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu

- Piotr Piątosa - Wiceprezes Zarządu

- Tomasz Król - Członek Zarządu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz.757).