29, cze, 2023

Raport ESPI nr 22/2023

Zawarcie umów objęcia gwarancji subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich


Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. Spółka, działając w ramach realizacji Programu Opcji Menedżerskich ("Program"), utworzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2021 roku, w związku ze stwierdzeniem spełnienia się warunków przyznania warrantów subskrypcyjnych w ramach pierwszego transzy Programu, zawarła z osobami uprawnionymi umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych w łącznej liczbie 69.790 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) z prawem objęcia łącznie 69.790 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: zero złotych trzydzieści groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej dla jednej akcji w wysokości 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy), które będzie mogło zostać zrealizowane po publikacji raportu rocznego Grupy Ailleron S.A. za rok 2025, o ile względem danej osoby uprawnionej nie spełni się warunek negatywnego uczestnictwa w Programie.


Zgodnie z założeniami Programu gwarancyjne subskrypcyjne są oferowane osobom uprawnionym, za które uznaje się członków Zarządu Spółki, członków stałego personelu lub osoby stale współpracujące na rzecz Spółki lub spółki z Grupy Kapitałowej Spółki, przyczyniającym się znacząco do wzrostu wartości Spółki poprzez budowę nowych produktów, nowych modeli biznesowych, ekspansję na nowe rynki, lub posiadającym inny istotny wpływ na budowanie wartości Spółki.

Zarząd Spółki postrzega Program Opcji Menedżerskich jako jeden z najważniejszych narzędzi motywujących kluczowy personel do realizacji strategii rozwoju Spółki w obszarach dynamicznie budujących jej rynkową wartość oraz gwarantujących wzrost potencjału rozwojowego w długim okresie.

Podstawa prawna:
1) art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Król - Członek Zarządu

Dane i godzina przekazania informacji:
2023-06-29, 13:15