27, cze, 2023

Raport ESPI nr 20/2023

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. dotycząca wypłaty dywidendy      

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI nr 11/2023 z dnia 22 maja 2023 roku, informuje, iż w dniu 27 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., postanowiło dokonać podziału zatrzymanego w Spółce zysku osiągniętego w latach poprzednich w ten sposób, by łącznie na wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki została przeznaczona kwota 12.355.504,00 PLN (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery złote), pochodząca ze środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki (w części, jaka może zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy), tj. kwota 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) na każdą akcję.

– Dywidendą objęte zostaną akcje Spółki w liczbie 12.355.504 szt.  (dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery sztuki),

– Na każdą akcję w kapitale zakładowym Spółki zostanie wypłacona kwota 1,00 PLN (słownie: jeden złoty),

– Dzień dywidendy ustalono na 27 września 2023 roku,

– Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 18 października 2023 roku.

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.