27, cze, 2023

Raport ESPI nr 19/2023

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 27 czerwca 2023 r.

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

– nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,

– nie wystąpiły uchwały, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte,

– nie było sprzeciwów zgłoszonych do protokołu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki