22, sty, 2024

Raport ESPI nr 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku - 27 lutego 2024 r;
- Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok - 26 kwietnia 2024 r.;
- Jednostkowy raport roczny za 2023 rok - 26 kwietnia 2024 r.;
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku - 22 maja 2024 r;
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku - 25 września 2024 r;
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku - 27 listopada 2024 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:

- zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust.3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i półroczny będą zawierały jednostkowe informacje finansowe Spółki;
- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 r.