Jest nam niezmiernie miło, że zaufałeś nam i powierzyłeś swoje dane osobowe. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że poczynimy wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Poniżej zostały przedstawione informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (dalej łącznie zwane „Polityką Prywatności”) w sytuacji, gdy:

 • odwiedzasz stronę www.ailleron.com, www.livebank24.com (dalej zwane „Stroną”),
 • kontaktujesz się z nami, w tym np. za pomocą formularzy kontaktowych na Stronie, osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej,
 • jesteś akcjonariuszem lub pełnisz obowiązki zarządcze w Ailleron i Ailleron realizuje swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa za pomocą strony www.ailleron.com

1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276 (dalej: „Ailleron”).

1.2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

 • pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków,
 • lub za pomocą wiadomości e-mail: dane.osobowe@ailleron.com

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

2.1. Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będziemy przetwarzać w następującym celu:

 • odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych bądź na wiadomości wysłane na nasze dane kontaktowe – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Ailleron jako spółce akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych – w oparciu o przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki, w tym regulujących funkcjonowanie spółek handlowych oraz ich obowiązki wobec akcjonariuszy i obowiązki z zakresu raportowania,
 • analizy korzystania ze Strony, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku, gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać w oparciu o Twoją zgodę (od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania),
 • wysyłki biuletynów („newsletters”) – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy zapiszesz się do naszego newslettera,
 • archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych – w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.

3. Dane przetwarzane w celu kontaktu – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach marketingowych, czy gdy jesteś akcjonariuszem Ailleron), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie www), bądź które posiadamy w związku z łączącą nas relacją lub zebraliśmy z powszechnie dostępnych źródeł. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ailleron, to jest w celu:

 • odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich (w sytuacji, gdy nie posiadamy wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych),
 • archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych).

4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy korzystasz ze Strony zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, język, region, ustawienia Strony, dokonane wybory w zakresie cookies, sposób korzystania ze Strony. Dane te możemy zbierać zarówno w dzienniku logów serwera naszej Strony, jak i za pomocą dodatkowych technologii, takich jak np. cookies. W większości przypadków nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe – naszym zamiarem nie jest bowiem zbieranie Twoich danych osobowych. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć te informacje z Tobą, co może nastąpić, gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej Stronie), stają się one dla nas Twoimi danymi osobowymi. Dane te przetwarzamy:

 • z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w szczególności:
  • dostosowania sposobu, w jaki Strona jest wyświetlana i jej personalizacji,
  • zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze Strony,
  • analizy zachowania na stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami,
 • w oparciu o Twoją zgodę – w przypadku, gdy dane te służą do celów marketingowych, a nie łączy nas istniejąca relacja biznesowa, lub gdy są zbierane w celu przekazania ich podmiotom trzecim.

5. Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt,
 • do celów marketingowych – przez czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, to jest czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona,
 • do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń lub czas trwania konkretnego postępowania, jeżeli takie będzie rozpoczęte,
 • do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Ailleron,
 • do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu, nie dłużej jednak niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • do celu wysyłki biuletynów „newsletters” – od dnia zapisania się do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (wypisania się z newslettera),
 • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji w Ailleron.

6. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:

 • osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, komunikacji elektronicznej, hostingu),
 • podmiotom z grupy kapitałowej Ailleron (podmiotom powiązanym z Ailleron), w szczególności, gdy świadczą one sobie wzajemnie usługi, lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych grupy Ailleron (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),
 • odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
 • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.

W szczególności korzystamy z usług następujących podmiotów trzecich: 

HubSpot

HubSpot wykorzystujemy do inbound marketingu, poprawy sprzedaży i obsługi klienta. Generalnie HubSpot działa jako nasz podmiot przetwarzający dane, ale w niektórych ograniczonych przypadkach może przetwarzać Twoje dane jako oddzielny administrator danych. Może to dotyczyć danych dotyczących korzystania z naszej Strony, które zostały najpierw zanonimizowane lub zagregowane i nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Może się to zdarzyć, gdy zaczniesz korzystać z naszej Strony i wyrazisz zgodę na pliki cookie, które są umieszczane przez HubSpot w naszej Stronie lub gdy nawiążesz z nami dalszą interakcję (np. kontaktując się z nami lub stając się naszym klientem) – w takim przypadku podstawą przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes lub uzasadniony interes HubSpot. Celem przetwarzania danych przez HubSpot (oprócz świadczenia na naszą rzecz usług) jest wspieranie określonych cech i funkcjonalności produktów i usług HubSpot (co jest prawnie uzasadnionym interesem HubSpot). Dalsze i bardziej szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób HubSpot wykorzystuje Twoje dane oraz o Twoich prawach, można uzyskać, odwiedzając politykę prywatności HubSpot (https://legal.hubspot.com/privacy-policy) lub kontaktując się bezpośrednio z HubSpot (za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj : https://preferences.hubspot.com/privacy lub pocztą na adres: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Attention: Privacy and Data Protection Officer).

Google

Korzystamy z Google Analytics – usługi analityki internetowej oferowanej przez Google, która śledzi i raportuje informacje o ruchu na Stronie. Informacje te są następnie udostępniane firmie Google, która może wykorzystać je do kontekstualizowania i personalizowania reklam. Możesz zrezygnować z udostępniania Google informacji o Twojej aktywności na naszej Stronie, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (do pobrania z tej strony: https://support.google.com/analytics/ answer/181881?hl=pl). Ten dodatek uniemożliwia Google Analytics JavaScript udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności. Możesz również wyłączyć personalizację reklam tutaj: https://adssettings.google.com/.

Dane zebrane za pomocą Google Analytics mogą być następnie udostępniane i wykorzystywane przez inne narzędzia z pakietu Google, z których korzystamy (Google Ads, Google Tag Manager i Google Search Console).

Korzystamy również z reCAPTCHA, usługi firmy Google, która pomaga chronić witryny przed spamem i nadużyciami. „CAPTCHA” to test Turinga, który pozwala odróżnić ludzi od botów. Dodając reCAPTCHA do naszej Strony, możemy zablokować automatyczne oprogramowanie. Aby interfejs (API) reCAPTCHA działał, zbiera informacje o sprzęcie i oprogramowaniu (które w niektórych przypadkach mogą być danymi osobowymi), takie jak dane urządzenia i aplikacji, i wysyła je do Google w celu analizy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google Prywatność i warunki: https://policies.google.com/privacy i https://policies.google.com/terms.

Meta (poprzednio Facebook)

Korzystamy z piksela Facebooka dostarczanego przez sieć społecznościową Facebook obsługiwaną przez Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub, jeśli jesteś mieszkańcem UE, przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (dalej :Facebook”). Piksel Facebooka to mechanizm (fragment kodu JavaScript) do śledzenia Twojej aktywności na naszej Stronie w celu określenia Cię jako grupy docelowej dla prezentacji naszych reklam na Facebooku. Piksel Facebooka pomaga nam również śledzić skuteczność naszych reklam do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy odwiedzili naszą Stronę po obejrzeniu naszej reklamy na Facebooku (śledzenie konwersji). Piksel Facebooka przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu – jeśli zalogujesz się na Facebooku lub odwiedzisz Facebooka, Twoja wizyta na naszej Stronie zostanie odnotowana na Twoim profilu na Facebooku. Dzięki wykorzystaniu piksela Facebooka uzyskujemy dostęp do danych analitycznych (które bardzo rzadko mogą nam wystarczyć do zidentyfikowania Ciebie i stać się Twoimi danymi osobowymi). Facebook gromadzi i przetwarza Twoje dane, które są powiązane z Twoim profilem na Facebooku (lub czasami z innymi Twoimi danymi, jeśli nie masz profilu na Facebooku). Tym samym my i Facebook jesteśmy uważani za współadministratorów w odniesieniu do ww. przetwarzania. Umowa o współadministrowanie, zawarta pomiędzy Nami a Facebookiem, dostępna jest tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
Więcej informacji o pikselu Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.
Informacje o tym, jak Facebook przetwarza Twoje dane osobowe, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów z którymi współpracujemy. Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

8. Łącza do stron podmiotów trzecich

Na Stronie zamieszczone są łącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. W stosunku do osób odwiedzających te strony obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.

9. Media społecznościowe

Wtyczki mediów społecznościowych

Na Stronie zamieszczone są wtyczki mediów społecznościowych. Korzystając ze Strony adres IP Twojego urządzenia oraz identyfikator przeglądarki, którą używasz przekazywane są do dostawców tych mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Naciśnięcie na wtyczki mediów społecznościowych dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać inne dane z Twojego urządzenia. Zwróć uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Więcej informacji odnośnie do celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione Twoje dane osobowe, w tym jakie przysługują Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności znajdziesz na stronie:

Prowadzimy również nasze firmowe profile na portalach społecznościowych:

 • Zgodnie z umową dostępną pod tym adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendumjesteśmy wraz z Facebook’iem tzw. współadministratorami Twoich danych przetwarzanych za pomocą tego profilu. Facebook przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanationFacebook jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za to jak jako użytkownik Facebooka możesz zarządzać własnymi prawami do ochrony danych.
 • LinkedIn (który jest zarządzany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, 94043, USA, lub jeśli jesteś mieszkańcem UE, przez LinkedIn Ireland Unlimited Company). O zasadach obowiązujących nas i LinkedIn zgodnie z umową zawartą z LinkedIn oraz jak to wpływa na Twoje prawa przeczytasz natomiast tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa?

W związku z posiadaniem profilu firmowego mamy dostęp do imienia i nazwiska zarejestrowanej osoby, która z tego profilu korzysta, zdjęcia publicznego i innych publicznie określonych informacji. W praktyce są to elementy, które są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Możesz też podać nam inne dane osobowe w swoich komentarzach lub wiadomościach, takich jak prośby o obsługę klienta za pośrednictwem ww. portali. O tym jak przetwarzamy takie dane mówimy w punkcie 3.

10. Uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:

 • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
 • Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest, jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie (w tym: narzędzia od Google Inc.: Google reCAPTCHA v3, Google Analytics, Google Ads, Google Search Console oraz Google Tag Manager, od HubSpot , Inc., a także narzędzia do tzw. pixel trackingu – Facebook Pixel oraz LinkedIn InsightTag). Podmiotem wykorzystującym te narzędzia jest administrator Strony, czyli Spółka Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276.

Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:

 • do dostosowania sposobu wyświetlania Strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,
 • do monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania,
 • do personalizacji oferowanych treści,
 • do kierowania lepiej dopasowanych treści do użytkowników za pośrednictwem innych stron internetowych.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie;
 • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies);
 • pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów, marketingowe cookies służące do dostosowania wyświetlanych reklam do preferencji. Nasi partnerzy – Google, Facebook i LinkedIn wykorzystują pliki cookies dla celów reklamowych i remarketingu. Mogą oni używać plików cookies, aby pokazywać użytkownikom treści, w tym reklamy, dopasowane do ich preferencji.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały w odpowiedniej części Polityki Prywatności.

Sposoby wyłączenia plików cookies 

Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies innych niż niezbędne, to jest w szczególności cookies do celów marketingowych oraz pochodzących od podmiotów trzecich. Nawet jeżeli już wyraziłeś zgodę możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej. Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie, każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu. To daje użytkownikowi kontrolę nad tym, co znajduje się na jego urządzeniu, jednak ma tę wadę, że spowalnia możliwości poruszania się po Stronie i innych witrynach internetowych.

Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam kierowanych do niego w następujący sposób:

 • poprzez użycie narzędzia NAI (www.networkadvertising.org/choices), które pozwoli zrezygnować z oglądania ukierunkowanych reklam od nas i od innych zatwierdzonych firm członkowskich NAI,
 • za pomocą strony internetowej Digital Advertising Alliance – DDA (www.aboutads.info/choicesPrzestrzegamy Zasad Samoregulacji dla Reklamy Behawioralnej Online opracowanych przez tę organizację,
 • za pomocą strony internetowej European Interactive Advertising Digital Alliance (www.youronlinechoices.com). Stosujemy się do wytycznych dotyczących reklamy online opracowanych przez tę organizację.

Przy korzystaniu przez Użytkownika z możliwości rezygnacji (opt-out) za pomocą narzędzi opisanych powyżej należy pamiętać, że:

 • możemy nadal zbierać pewne dane na temat aktywności użytkownika online do celów innych niż marketingowe,
 • opcje opt-out innych firm reklamowych mogą funkcjonować inaczej niż nasze opcje opt-out,
 • każdorazowo można zrezygnować ze śledzenia przez nas Twojej aktywności w celach reklamowych poprzez skorzystanie z opcji „Do Not Track”. Wówczas odpowiadamy na sygnały „DNT” wysyłane z przeglądarki użytkownika. Jeśli na stronie jednego z naszych reklamodawców w czasie wizyty użytkownika jest odbierany sygnał „DNT”, nie będziemy w czasie tej wizyty łączyć zbieranych danych z identyfikatorem przeglądarki użytkownika, więc nowe dane zebrane o użytkowniku nie będą mogły być wykorzystywane przez nas do celów ukierunkowanych reklam, ale wcześniej zebrane dane o użytkowniku mogą być nadal używane,
 • w każdej chwili istnieje możliwość dokonania modyfikacji ustawienia przeglądarki w zakresie dotyczącym plików cookies. Ograniczenie korzystania z pilików Cookie może prowadzić do ograniczenia niektórych funkcji dostępnych na naszej stronie.

Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem:https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.