• Grupa Ailleron w I półroczu 2023 roku wypracowała 226,2 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 27% r/r).
• Zysk netto Grupy Ailleron (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniósł 20,3 mln zł (wzrost o 28% r/r), zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 9,6 mln zł, który był ponad trzykrotnie większy niż w analogicznym okresie 2022 roku.
• Wynik EBITDA (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniósł blisko 35 mln zł (wzrost o 50% r/r).
• Raportowane wyniki zostały znacząco obciążone jednorazowymi odpisami i rezerwami w związku ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Bankiem PEKAO SA.
• Segment Technology Services (Grupa Software Mind) wypracował przychody na poziomie 195 mln zł (wzrost o 32% r/r.).
• Segment FinTech zrealizował sprzedaż w wysokości 29,7 mln zł (wzrost o 6% r/r), przy czym przychody segmentu FinTech bez projektu Pekao wzrosły w I półroczu 2023 o 19% r/r.

Przychody rosną z kwartału na kwartał i to pomimo dosyć trudnej sytuacji rynkowej – jako eksporter odczuwaliśmy w I półroczu 2023 skutki spowolnienia w globalnej branży IT oraz efekt mocnego kursu PLN. W pierwszych dwóch kwartałach tego roku wypracowaliśmy skonsolidowane przychody w wysokości odpowiednio 110,6 i 115,6 mln zł. Jest to efekt dalszego wzrostu organicznego oraz konsolidacji podmiotów w ramach procesów M&A.– powiedział Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron SA.W kolejnych okresach chcemy systematycznie poprawiać naszą sprzedaż w segmencie Technology Services oraz Financial Technology. – dodaje Rafał Styczeń.

Bez uwzględnienia kosztów zdarzeń jednorazowych związanych z ujętymi w sprawozdaniu finansowym rezerwami i odpisami, z uwagi na złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dla banku PEKAO SA, wynik netto za I półrocze 2023 roku kształtował się na poziomie 20,3 mln zł, wobec 15,8 mln zł oczyszczonego zysku netto w I półroczu 2022 r. (o koszty związane z prowadzonymi procesami M&A).

Należy podkreślić, że w I półroczu 2023 wartość zysku netto dla akcjonariusza dominującego (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniosła ponad 9,6 mln zł, co stanowi ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Cieszy nas to i jednocześnie potwierdza słuszność decyzji rozwoju części biznesu wspólnie z Enterprise Investors, dzięki czemu możliwe były dokonane akwizycje i dalszy szybki rozwój organiczny Software Mind. – podsumowuje Rafał Styczeń.

Raportowana strata operacyjna segmentu FinTech w I półroczu 2023 r. (-3,6 mln zł) wynika głównie z obciążeń jednorazowych związanym ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Bankiem Pekao SA jak i kosztów realizacji tego kontraktu na przestrzeni I półrocza 2023 r. Po korekcie, przyjmując hipotetycznie brak umowy od początku 2023 wynik operacyjny segmentu FinTech wyniósłby 1,1 mln zł. Patrząc na przychody segmentu FinTech (bez kontraktu z Bankiem Pekao SA) to wzrosły one z 25 mln zł (H1 2022) do blisko 29,7 mln zł w I półroczu 2023 roku, co oznacza wzrost o +19%.

-W segmencie FinTech Identyfikujemy obszary, w których dostrzegamy potencjał do zwiększenia swoich przychodów. Naszym celem w następnych kwartałach jest skoncentrowanie się na rozwoju Financial Technology Services, LiveBanku i LeaseTechu. Widzimy duży potencjał LiveBanku i chcemy w najbliższym czasie zmienić strategię pozycjonowania tego produktu. Nasi klienci również zauważają efektywność LiveBanku w procesie sprzedaży swoich produktów np. Bank ING, który korzysta z naszego rozwiązania do obsługi i sprzedaży kredytów hipotecznych odnotowuje wysokie oceny zadowolenia ze zdalnego kanału, zarówno wśród agentów, jak i klientów. – powiedział Piotr Piątosa, Wiceprezes Zarządu oraz COO w Ailleron SA.. – Obecnie dostrzegamy również duże zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne, które wykorzystują AI i ML i poza obecnymi usługami prowadzimy prace rozwojowe w tym obszarze. Naszą mocną stroną jest wieloletnie doświadczenie we współpracy z branżą finansową, przez co rozumiemy potrzeby klientów z tego sektora i posiadamy niezbędny know-how. – zaznacza Piotr Piątosa.

Dominującym segmentem działalności Grupy, zarówno pod względem skali działalności mierzonej poziomem sprzedaży jak i wyników, pozostaje Technology Services (operujący w ramach Grupy Software Mind). W I półroczu br. segment Technology Services zrealizował sprzedaż na poziomie 195 mln zł, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. (147,6 mln zł). Zysk operacyjny po sześciu miesiącach 2023 r. wyniósł 28,1 mln zł, w porównaniu do 21,3 mln zł w roku ubiegłym (przy utrzymaniu marży zysku operacyjnego na poziomie 14%).

-Pomimo ograniczenia w budżetach klientów lub przesunięciach na kolejne okresy nadal utrzymujemy wysoki poziom zakontraktowania. Świadczą o tym nadal wysokie dynamiki wzrostu naszego biznesu – w samym II kwartale zwiększyliśmy organicznie przychody o 18% r/r. Widzimy możliwy potencjał wzrostu popytu na początku przyszłego roku. Dużą premią w naszym przypadku jest dywersyfikacja pod względem geograficznym, zarówno w obszarze klientów, jak i prowadzonych zespołów. Istotne jest także to, że akwizycje, które przeprowadziliśmy w ostatnim czasie i proces integracji zespołów możemy już na obecnym etapie określić mianem sukcesu. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy intensywnie rozglądamy się za kolejnymi podmiotami które chcielibyśmy włączyć do naszej Grupy. - wyjaśnia Grzegorz Młynarczyk, Prezes Software Mind.

W dalszym ciągu w roku bieżącym jak i w latach kolejnych głównym kierunkiem rozwoju Spółki i Grupy Ailleron będzie zagranica. W I półroczu 2023 r. sprzedaż eksportowa wyniosła ponad 169,5 mln zł i osiągnęła dynamikę blisko 26% r/r. W szczególności, sukcesywny przyrost sprzedaży zagranicznej jest konsekwencją rosnącego udziału biznesu Technology Services, który jest niemal w 100% biznesem eksportowym. Ailleron kładzie nacisk na rozwój w kilku kluczowych dla Spółki kierunkach, gdzie można osiągnąć wyższą marżę – Europa Zachodnia, Azja Południowo-Wschodnia oraz Stany Zjednoczone. Eksport w przychodach Grupy sukcesywnie rośnie (stanowi już niemal 75%) i taki trend Grupa Ailleron chce utrzymać na przyszłość.

Osiągnięte wyniki finansowe poświadczają, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Ailleron jest stabilna, a działalność gospodarcza jest rentowna. W pierwszym półroczu tego roku netto wygenerowaliśmy środki pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 12,0 mln zł, wobec 6,9 mln zł w tym samym okresie 2022 r. Na koniec czerwca br. Grupa miała prawie 91 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Taki poziom zapewnia nam bezpieczeństwo finansowe, pozwala dzielić się zyskiem z akcjonariuszami Aillleron SA oraz daje możliwości do dalszego rozwoju Grupy zarówno organicznego jak i poprzez akwizycje. - mówi Tomasz Król, Członek Zarządu i CFO Ailleron SA..

Ailleron pozostaje spółką dywidendową. W bieżącym roku akcjonariusze Spółki na Walnym Zgromadzeniu podjęli decyzję o wypłacie 12,3 mln zł dywidendy, co daje 1 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został ustalony na 27 września br., a wypłata ma nastąpić 18 października tego roku. Za lata 2020-2022 Ailleron wypłacił akcjonariuszom w sumie już 20,3 mln zł.

Retransmisja konferencji - Wyniki 1H2023 - TUTAJ

Ailleron SA to dynamiczna grupa kapitałowa z siedzibą w Krakowie, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zależna Software Mind, rozwijana wspólnie z Enterprise Investors, świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla pionierskich firm na całym świecie. Spółka Ailleron specjalizuje się z kolei w usługach rozwoju oprogramowania i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań IT, dostosowanych do potrzeb branży finansowej w Europie i Azji. Grupa Ailleron obsługuje ponad 200 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1500 wysokiej klasy specjalistów. Blisko 80% przychodów Grupy pochodzi z rynków zagranicznych, co potwierdza jej prawdziwie globalny zasięg. 

Udostępnij w social mediach

AIF zainspirowało kadrę kierowniczą do nowych działań świeżym know-how i finansowymi trendami

Forum Innowacji Ailleron, które zgromadziło w Krakowie blisko 100 dociekliwych umysłów, odpowiedziało na wiele pytań. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, gdzie uczestnicy AFI i nasi partnerzy technologiczni zagłębili się w pięć strumieni tematycznych związanych z cyfrową przyszłością branży finansowej w 2023 roku i później.

Czytaj więcej
linie abstrakcyjne

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.