• Grupa Ailleron w I półroczu 2023 roku wypracowała 226,2 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 27% r/r).
• Zysk netto Grupy Ailleron (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniósł 20,3 mln zł (wzrost o 28% r/r), zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 9,6 mln zł, który był ponad trzykrotnie większy niż w analogicznym okresie 2022 roku.
• Wynik EBITDA (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniósł blisko 35 mln zł (wzrost o 50% r/r).
• Raportowane wyniki zostały znacząco obciążone jednorazowymi odpisami i rezerwami w związku ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Bankiem PEKAO SA.
• Segment Technology Services (Grupa Software Mind) wypracował przychody na poziomie 195 mln zł (wzrost o 32% r/r.).
• Segment FinTech zrealizował sprzedaż w wysokości 29,7 mln zł (wzrost o 6% r/r), przy czym przychody segmentu FinTech bez projektu Pekao wzrosły w I półroczu 2023 o 19% r/r.

Przychody rosną z kwartału na kwartał i to pomimo dosyć trudnej sytuacji rynkowej – jako eksporter odczuwaliśmy w I półroczu 2023 skutki spowolnienia w globalnej branży IT oraz efekt mocnego kursu PLN. W pierwszych dwóch kwartałach tego roku wypracowaliśmy skonsolidowane przychody w wysokości odpowiednio 110,6 i 115,6 mln zł. Jest to efekt dalszego wzrostu organicznego oraz konsolidacji podmiotów w ramach procesów M&A.– powiedział Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron SA.W kolejnych okresach chcemy systematycznie poprawiać naszą sprzedaż w segmencie Technology Services oraz Financial Technology. – dodaje Rafał Styczeń.

Bez uwzględnienia kosztów zdarzeń jednorazowych związanych z ujętymi w sprawozdaniu finansowym rezerwami i odpisami, z uwagi na złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dla banku PEKAO SA, wynik netto za I półrocze 2023 roku kształtował się na poziomie 20,3 mln zł, wobec 15,8 mln zł oczyszczonego zysku netto w I półroczu 2022 r. (o koszty związane z prowadzonymi procesami M&A).

Należy podkreślić, że w I półroczu 2023 wartość zysku netto dla akcjonariusza dominującego (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniosła ponad 9,6 mln zł, co stanowi ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Cieszy nas to i jednocześnie potwierdza słuszność decyzji rozwoju części biznesu wspólnie z Enterprise Investors, dzięki czemu możliwe były dokonane akwizycje i dalszy szybki rozwój organiczny Software Mind. – podsumowuje Rafał Styczeń.

Raportowana strata operacyjna segmentu FinTech w I półroczu 2023 r. (-3,6 mln zł) wynika głównie z obciążeń jednorazowych związanym ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Bankiem Pekao SA jak i kosztów realizacji tego kontraktu na przestrzeni I półrocza 2023 r. Po korekcie, przyjmując hipotetycznie brak umowy od początku 2023 wynik operacyjny segmentu FinTech wyniósłby 1,1 mln zł. Patrząc na przychody segmentu FinTech (bez kontraktu z Bankiem Pekao SA) to wzrosły one z 25 mln zł (H1 2022) do blisko 29,7 mln zł w I półroczu 2023 roku, co oznacza wzrost o +19%.

W segmencie FinTech Identyfikujemy obszary, w których dostrzegamy potencjał do zwiększenia swoich przychodów. Naszym celem w następnych kwartałach jest skoncentrowanie się na rozwoju Financial Technology Services, LiveBanku i LeaseTechu. Widzimy duży potencjał LiveBanku i chcemy w najbliższym czasie zmienić strategię pozycjonowania tego produktu. Nasi klienci również zauważają efektywność LiveBanku w procesie sprzedaży swoich produktów np. Bank ING, który korzysta z naszego rozwiązania do obsługi i sprzedaży kredytów hipotecznych odnotowuje wysokie oceny zadowolenia ze zdalnego kanału, zarówno wśród agentów, jak i klientów. – powiedział Piotr Piątosa, Wiceprezes Zarządu oraz COO w Ailleron SA.. – Obecnie dostrzegamy również duże zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne, które wykorzystują AI i ML i poza obecnymi usługami prowadzimy prace rozwojowe w tym obszarze. Naszą mocną stroną jest wieloletnie doświadczenie we współpracy z branżą finansową, przez co rozumiemy potrzeby klientów z tego sektora i posiadamy niezbędny know-how. – zaznacza Piotr Piątosa.

Dominującym segmentem działalności Grupy, zarówno pod względem skali działalności mierzonej poziomem sprzedaży jak i wyników, pozostaje Technology Services (operujący w ramach Grupy Software Mind). W I półroczu br. segment Technology Services zrealizował sprzedaż na poziomie 195 mln zł, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. (147,6 mln zł). Zysk operacyjny po sześciu miesiącach 2023 r. wyniósł 28,1 mln zł, w porównaniu do 21,3 mln zł w roku ubiegłym (przy utrzymaniu marży zysku operacyjnego na poziomie 14%).

– Pomimo ograniczenia w budżetach klientów lub przesunięciach na kolejne okresy nadal utrzymujemy wysoki poziom zakontraktowania. Świadczą o tym nadal wysokie dynamiki wzrostu naszego biznesu – w samym II kwartale zwiększyliśmy organicznie przychody o 18% r/r. Widzimy możliwy potencjał wzrostu popytu na początku przyszłego roku. Dużą premią w naszym przypadku jest dywersyfikacja pod względem geograficznym, zarówno w obszarze klientów, jak i prowadzonych zespołów. Istotne jest także to, że akwizycje, które przeprowadziliśmy w ostatnim czasie i proces integracji zespołów możemy już na obecnym etapie określić mianem sukcesu. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy intensywnie rozglądamy się za kolejnymi podmiotami które chcielibyśmy włączyć do naszej Grupy. - wyjaśnia Grzegorz Młynarczyk, Prezes Software Mind.

W dalszym ciągu w roku bieżącym jak i w latach kolejnych głównym kierunkiem rozwoju Spółki i Grupy Ailleron będzie zagranica. W I półroczu 2023 r. sprzedaż eksportowa wyniosła ponad 169,5 mln zł i osiągnęła dynamikę blisko 26% r/r. W szczególności, sukcesywny przyrost sprzedaży zagranicznej jest konsekwencją rosnącego udziału biznesu Technology Services, który jest niemal w 100% biznesem eksportowym. Ailleron kładzie nacisk na rozwój w kilku kluczowych dla Spółki kierunkach, gdzie można osiągnąć wyższą marżę – Europa Zachodnia, Azja Południowo-Wschodnia oraz Stany Zjednoczone. Eksport w przychodach Grupy sukcesywnie rośnie (stanowi już niemal 75%) i taki trend Grupa Ailleron chce utrzymać na przyszłość.

Osiągnięte wyniki finansowe poświadczają, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Ailleron jest stabilna, a działalność gospodarcza jest rentowna. W pierwszym półroczu tego roku netto wygenerowaliśmy środki pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 12,0 mln zł, wobec 6,9 mln zł w tym samym okresie 2022 r. Na koniec czerwca br. Grupa miała prawie 91 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Taki poziom zapewnia nam bezpieczeństwo finansowe, pozwala dzielić się zyskiem z akcjonariuszami Aillleron SA oraz daje możliwości do dalszego rozwoju Grupy zarówno organicznego jak i poprzez akwizycje. - mówi Tomasz Król, Członek Zarządu i CFO Ailleron SA..

Ailleron pozostaje spółką dywidendową. W bieżącym roku akcjonariusze Spółki na Walnym Zgromadzeniu podjęli decyzję o wypłacie 12,3 mln zł dywidendy, co daje 1 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został ustalony na 27 września br., a wypłata ma nastąpić 18 października tego roku. Za lata 2020-2022 Ailleron wypłacił akcjonariuszom w sumie już 20,3 mln zł.

Retransmisja konferencji - Wyniki 1H2023 - TUTAJ

Ailleron SA to dynamiczna grupa kapitałowa z siedzibą w Krakowie, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zależna Software Mind, rozwijana wspólnie z Enterprise Investors, świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla pionierskich firm na całym świecie. Spółka Ailleron specjalizuje się z kolei w usługach rozwoju oprogramowania i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań IT, dostosowanych do potrzeb branży finansowej w Europie i Azji. Grupa Ailleron obsługuje ponad 200 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1500 wysokiej klasy specjalistów. Blisko 80% przychodów Grupy pochodzi z rynków zagranicznych, co potwierdza jej prawdziwie globalny zasięg. 

Share on social media

AIF zainspirowało kadrę kierowniczą do nowych działań świeżym know-how i finansowymi trendami

The Ailleron Innovation Forum, which brought together nearly 100 curious minds in Krakow, answered many questions. The event took place in the Manggha Museum of Japanese Art and Technique, where AIF attendees and our technology partners delved into five thematic streams related to the digital future of the financial industry in 2023 and beyond.

Czytaj więcej