• Grupa Ailleron w ciągu czterech kwartałów 2023 r. miała 466,8 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o blisko 13% r/r), w tym ok. 338,2 mln zł (70% udział w całości przychodów) przychodów pochodzących z eksportu (wzrost o blisko 8% r/r).
  • W ostatnim kwartale ubiegłego roku Grupa wygenerowała 126,2 mln zł przychodów, co oznacza 2% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r.
  • - Na poziom przychodów czwartego kwartału ubiegłego roku (jak i w całym 2023 r.) znacząco wpłynęło umocnienie się złotego względem walut obcych oraz redukcja wydatków inwestycyjnych u klientów.
  • W segmencie FinTech, z wyłączeniem przychodów z kontraktu Pekao, w całym 2023 r. Ailleron miał 73,7 mln zł (wzrost o niemal 27% r/r).W samym IV kwartale 2023 r. Grupa zaraportowała niemal 21% wzrost przychodów z 19,9 do 24 mln zł.
  • Segment Technology Services (Grupa Software Mind), nadal zmagał się z oznakami mniejszego popytu na usługi. Po IV kwartałach segment ten miał 395,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, oznacza to 13% wzrost w porównaniu do 2022 r
  • Znormalizowana EBITDA po IV kwartałach 2023 r. wyniosła 61,7 mln złw porównaniu do 68,6 mln zł w analogicznym okresie 2022 r. (spadek o ok. 10% r/r).
  • Zysk netto Grupy Ailleron (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniósł 34,3 mln zł w porównaniu do 45,5 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku (spadek o 25% r/r).
  • Wyniki Grupy w raportowanym okresie (kwartał i cały rok 2023) były znacząco niższe niż w roku poprzednim. obciążone jednorazowymi odpisami i rezerwami w związku ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Bankiem PEKAO SA.

W 2023 roku Grupa Ailleron zanotowała blisko 466,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o blisko 13% w stosunku do roku 2022 (413,4 mln zł). Na poziom przychodów wyrażonych w polskim złotym w czwartym kwartale, jak i w całym okresie 2023 roku, znaczący negatywny wpływ miało umocnienie się rodzimej waluty względem walut obcych (według szacunków jest to kwota ok. 7,6 mln zł).

Koniunktura na rynku powodowała, że w większym stopniu materializował się scenariusz redukcji wydatków inwestycyjnych u klientów, co w konsekwencji wpłynęło na generowane przychody i wyniki Grupy - mówi Tomasz Król, Członek Zarządu i CFO Ailleron SA.

Skorygowana EBITDA Grupy Ailleron w okresie styczeń-grudzień 2023 r. wyniosła blisko 61,7 mln zł, co oznacza poziom o ok. 10% niższy do wyniku zrealizowanego w roku poprzednim (68,6 mln zł). Z kolei zysk netto (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) Grupy wyniósł 34,3 mln zł i oznacza to 25% spadek w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. (45,5 mln zł).

Na wyniki raportowanego okresu miały wpływ koszty zdarzeń jednorazowych związanych z ujętymi w sprawozdaniu finansowym rezerwami i odpisami, z uwagi na złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z Bankiemi Pekao SA. Pod koniec czwartego kwartału Ailleron złożył pozew przeciwko Pekao o zapłatę kwoty ok. 44,2 mln zł. Niezależnie od faktu złożenia pozwu Ailleron podtrzymuje wolę polubownego rozwiązania sporu.

Nie bez znaczenia jest kwestia hiperinflacji na rynku argentyńskim. Inflacja w tym kraju była jedną z najwyższych i przekroczyła w ubiegłym roku ponad 211%. Sytuacja ta spowodowała, że na wyniki in minus wpływa wycena aktywów spółki należącej do Grupy Software Mind (2,3 mln zł).

2023 rok naznaczony był licznymi wydarzeniami generującymi niepewność. Zniechęcało to inwestorów i firmy do ryzyka, w efekcie widać było ochłodzenie na rynku. Sytuacja geopolityczna również nie była sprzyjająca. To wszystko pośrednio wpływało na budżety i planowane przyszłe realizacje. Również rynek startupów zanotował znaczne spowolnienie. Banki z kolei znalazły się pod presją znalezienia sposobów na zwiększenie zysków w kontekście wolniejszego wzrostu. Według szacunków w ubiegłym roku wydatki banków na IT wzrosły o około 6%, a w tym roku budżety mogą wzrosnąć jedynie o 4% ze względu na presję na marże - mówi Tomasz Król, Członek Zarządu i CFO Ailleron SA.

W segmencie FinTech raportowany poziom zrealizowanych przychodów w 2023 roku był na wyższym poziomie niż w okresie 2022 roku i wyniósł 73,7 mln zł (wzrost o 15% r/r). W okresie tym nastąpiła korekta przychodów i aktywów obejmująca należności handlowe oraz aktywa kontraktowe, co było związane z wypowiedzeniem umowy z Bankiem Pekao SA. Porównując przychody z wyłączeniem, FinTech osiągnął wzrost r/r o ok. 15,7 mln zł (co daje dynamikę na poziomie 27%).

Eliminując z wyników negatywny wpływ realizowanego kontraktu w postaci kosztów projektu po stronie zespołu wdrożeniowego (bowiem wszelkie przychody z tego kontraktu uległy już odpisaniu) oraz jednorazowy odpis na należności, osiągnięty wynik na poziomie segmentu Finetch byłby lepszy o 7,7 mln zł i osiągnąłby poziom dodatni około 0,5 mln zł.

Oczywiście poza wyżej opisanymi przyczynami i w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją wpływu panującej na rynku koniunktury, która powodowała, że w większym stopniu materializował się scenariusz redukcji wydatków inwestycyjnych u klientów Spółki. Niejednokrotnie również u tych dużych graczy światowych z branży bankowej, co skutkowało ograniczaniem czy nawet wstrzymywaniem zamówień.

Dostrzegamy pozytywne trendy związane z obszarem fintech w bankowości. Podmioty te chcą cyfryzować nie tylko produkty bankowe, ale także obszar leasingu, oraz obsługi klienta. Cyfryzacja jest dla banków inwestycją, która obniża koszty obsługi klienta, pozwala zwiększyć efektywność pracy oddziałów przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów operacyjnych. Wielokanałowość dostępu oraz konwersacyjna bankowość wspierana nowoczesnymi narzędziami AI ułatwiają dostęp do usług bankowych, bez podnoszenia ich kosztów. W perspektywie kolejnych lat widzimy, że globalna bankowość będzie musiała postawić na cyfryzację procesów. Spodziewamy się, że właśnie kierunek zagraniczny jest dla nas perspektywiczny, stawiamy kolejne kroki na rynku DACH. Prezentujemy nasze rozwiązanie na kluczowych wydarzeniach dla świata fintech. Jak i osiągnięcia biznesowe naszych klientów osiągane dzięki wdrożeniom naszych rozwiązań, co spotyka się z dużym uznaniem instytucji finansowych (przykładem jest prezentacja osiągnięć ING w sprzedaży kredytów hipotecznych dzięki wdrożeniu platformy Ailleron LiveBank na Finovate 2024, Londyn). Widzimy że nasze produkty są w awangardzie technologicznej. Budujemy nowe leady, które powinny przełożyć się na zakontraktowanie w 2024. Spodziewamy się, że sektor bankowy prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z transformacją technologiczną – powiedział Piotr Piątosa, Wiceprezes Zarządu oraz COO w Ailleron SA.

Grupa Software Mind odpowiadająca w ramach Grupy za segment Technology Services narastająco za cztery kwartały 2023 roku zaraportowała sprzedaż na poziomie ok. 390,5 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do 2022 roku (344,4 mln zł). W efekcie zysk operacyjny wyniósł niemal 48,9 mln zł. Oznacza to, że Technology Services w porównaniu do roku poprzedniego osiągnęło niższą o 3 pkt procentowe marżę operacyjną. Pomimo przeprowadzonych akwizycji Grupa Software Mind ma bardzo mocną sytuację bilansową – środki pieniężne na koniec roku to ok 110 mln zł (a dług netto +46 mln zł).

Cyfryzacja różnych dziedzin naszego życia będzie tylko przyspieszać i obejmować kolejne dziedziny gospodarki. Nadążenie za galopującymi zmianami wymaga, i będzie wymagać, niesamowitych umiejętności wielu inżynierów oprogramowania, a co za tym idzie, długoterminowy trend związany z działalnością Grupy jest, i w najbliższej przyszłości będzie, pozytywny. Chwilowe spowolnienie w branży IT, które obserwujemy w ostatnich miesiącach, jest można powiedzieć naturalnym cyklem. Przechodziliśmy już takie sytuacje wiele razy. Warto ten czas wykorzystać na przegrupowanie, korektę kursu zgodnie, z którym działamy i przygotowanie się do obsłużenia kolejnej rewolucji, która dzieje się na naszych oczach – rewolucji związanej z szeroko pojętą sztuczną inteligencją. W wielu branżach człowiek jest i pozostanie niezbędnym ogniwem ale wsparty nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi będzie w stanie osiągnąć dużo więcej niż do tej pory było możliwe. Cyfryzacja i automatyzacja tradycyjnych operacji tak naprawdę dopiero się zaczęła więc firmy IT będą w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać odpowiadając na rosnące potrzeby – dodaje Grzegorz Młynarczyk, Prezes Software Mind, Wiceprezes Zarządu w Ailleron SA..

Spółka dostrzega, że globalne spowolnienie gospodarcze wpływa obecnie hamująco na tempo cyfryzacji, digitalizacji przedsiębiorstw, a co za tym idzie tempo wzrostu popytu na produkty i usługi IT. Perspektywy i nastroje rynkowe wskazują, że poprawa względem bieżącej sytuacji nastąpi nie wcześniej niż za kilka kwartałów. Długoterminowo przedsiębiorstwa zmuszone będą do dalszych sukcesywnych inwestycji w cyfryzację procesów co bez wątpienia wpłynie na wzrost popytu na usługi i produkty IT.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z załączoną prezentacją z naszej konferencji wynikowej (w języku polskim).

Zachęcamy również do zapoznania się z raportem kwartalnym.

Ailleron SA jest grupą kapitałową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zależna Software Mind świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla innowacyjnych firm z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych (w tym z Doliny Krzemowej) oraz – pod marką Amplitiv – dla branży telekomunikacyjnej. Software Mind rozwijany jest wspólnie z Enterprise Investors – jednym z największych funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Ailleron skupia się na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej, głównie w Europie i w Azji Południowo-Wschodniej. Tworzy innowacyjne rozwiązania IT oparte na technologii cloud i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wśród klientów Ailleron są takie banki jak Citibank, ING, Santander, BNP Paribas, Standard Chartered czy Credit Agricole. Grupa Ailleron świadczy usługi łącznie dla ponad 200 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1500 specjalistów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Blisko 75% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych. 

Udostępnij w social mediach

AIF zainspirowało kadrę kierowniczą do nowych działań świeżym know-how i finansowymi trendami

Forum Innowacji Ailleron, które zgromadziło w Krakowie blisko 100 dociekliwych umysłów, odpowiedziało na wiele pytań. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, gdzie uczestnicy AFI i nasi partnerzy technologiczni zagłębili się w pięć strumieni tematycznych związanych z cyfrową przyszłością branży finansowej w 2023 roku i później.

Czytaj więcej
linie abstrakcyjne

Razem stwórzmy łatwe
i przyjemne doświadczenia finansowe!

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my się z Tobą skontaktujemy.