Aktualności

Telekonferecja- podsumowanie wyników III kwartału 2020

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wynikowe 3Q2020 Ailleron SA, które odbędzie się w piątek 4 grudnia o godz. 10:00 w formie wideo-konferencji połączonej z czatem z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki finansowe Spółki za trzy kwartały 2020 roku.

W konferencji będzie można uczestniczyć wyłącznie on-line za pośrednictwem relacji dostępnej pod adresem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY0NGIwOGQtOTQ2YS00ZDg3LTg2ZjQtN2M1YzIxZmVhZThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a21715a-f704-47ef-8af4-00d851929cbb%22%2c%22Oid%22%3a%2206c42cc8-f9e0-41ef-8b1a-b9927ff77804%22%7d

Do spotkania należy dołączyć podając swoje imię, nazwisko i instytucję, którą Państwo reprezentujecie. Spotkanie rozpocznie się od prezentacji wyników Spółki, po której przejdziemy do sesji pytań.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału na adres email: malgorzata.sobczyk@ailleron.com lub k.wieckowski@makmedia.pl