Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 33/2017

2017-07-26

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 26 lipca 2017 r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, o dokonaniu w dniu 14 lipca 2017 r. rejestracji zmian Statutu Ailleron SA, które zostały przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy uchwały nr 32 podjętej w dniu 31 maja 2017 roku, oraz o rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o wartości nominalnej 180.000,00 (sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych uchwalonego podczas ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia przyjęte zmiany oraz uwzględniający je tekst jednolity Statutu Ailleron SA.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 100 ust.4  oraz § 5 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

  • Zmiany Statutu Ailleron SA przyjęte przez ZWZA_31.05.2017Zapisz plik
  • Ailleron SA_Statut_tekst jednolity_31.05.2017Zapisz plik