Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 26/2016

2016-09-23

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 września 2016r., wpłynęło do Spółki zawiadomienie od  spółki DIO Finanse Sp. z o.o., będącej podmiotem zależnym od Pana Dariusza Orłowskiego, przekazane na podstawie art.  69. ust.1 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 4 ustawy, w związku z przekroczeniem progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zdarzeniem powodującym zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie jest zawarcie w dniu 23.09.2016 r. umowy cywilnoprawnej przeniesienia własności akcji Emitenta  pomiędzy podmiotami zależnymi  Pana Dariusza Orłowskiego, który wraz z podmiotami zależnymi posiada w Spółce ponad 5% udziału w głosach na WZA.

DIO Finanse Sp.  z o.o. z siedzibą w Krakowie, będąca podmiotem zależnym od Pana Dariusza Orłowskiego nabyła od spółki Orłowski Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie, także będącej podmiotem zależnym Pana Dariusza Orłowskiego, 441.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, wskutek czego  przekroczyła próg 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Emitenta.

Przed zmianą udziału DIO Finanse Sp.  z o.o. posiadała 400.000 akcji Emitenta, które stanowiły 3,24 % udziału w kapitale zakładowym oraz dawały prawo do 400.000 głosów na WZA Emitenta, co stanowiło 2,45 % w ogólnej liczbie głosów.

Po transakcji DIO Finanse Sp.  z o.o. posiada 841.000 akcji, które stanowią 6,81 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dają prawo do 841.000 głosów na WZA Emitenta, co stanowi 5,15 % w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 23.09.201 r. w Krakowie i stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji