Strona Ailleron.pl wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Ład korporacyjny

Polityka dywidendy Pokaż opis

Spółka w ciągu najbliższych lat nie przewiduje wypłaty dywidendy, a wypracowane zyski zamierza przeznaczyć na kapitał zapasowy w celu sfinansowania strategii rozwoju Grupy Spółki.

Nadrzędną zasadą Zarządu Spółki odnośnie polityki dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i bieżących możliwości Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności.

Należy zaznaczyć, iż Zarząd Spółki, przy podejmowaniu decyzji odnośnie rekomendacji wypłaty dywidendy w przyszłości będzie brał pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Grupy, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Grupę projektów inwestycyjnych.

Informacja o stosowanej polityce różnorodności Pokaż opis

Spółka nie posiada spisanych zasad polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Powołując poszczególne osoby na członków organów Spółki i zatrudniając kluczowych menedżerów kieruje się kwalifikacjami danych kandydatów. Spółka zapewnia przy tym, iż procedury selekcji kandydatów nie zawierają elementów, które mogłyby być uznane za dyskryminujące ze względu na płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe.

Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pokaż opis

Zarząd Ailleron SA informuje, iż zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej powołanie i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jako biegłego rewidenta, leży w kompetencjach organu nadzorczego Spółki, jakim jest Rada Nadzorcza.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w Spółce przestrzegany jest Art. 89 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. o brzmieniu Art. 89. 1 „Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w jednostce, o której mowa w ust. 1, po upływie co najmniej 2 lat.”

W związku z wyżej wymienioną Ustawą i obowiązującymi w Spółce procedurami wyboru biegłego rewidenta, regułą w Grupie Ailleron SA jest zmiana kluczowego biegłego rewidenta w okresie nie dłuższym niż 5 lat.

Opublikowane prognozy finansowe Pokaż opis