Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Ład korporacyjny

Polityka dywidendy Pokaż opis

Nadrzędną zasadą Zarządu Spółki odnośnie polityki dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i bieżących możliwości Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności.

Należy zaznaczyć, iż Zarząd Spółki, przy podejmowaniu decyzji odnośnie rekomendacji wypłaty dywidendy w przyszłości będzie brał pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Grupy, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Grupę projektów inwestycyjnych.

WYPŁACONE DO TEJ PORY DYWIDENDA

  • ZA ROK 2016

Zarząd Ailleron w dniu 5 maja 2017 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016 w ten sposób aby kwotę 2 471 100,80 PLN (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy ( 0,20 zł/1 akcję), a pozostałą część zysku w kwocie 4 108 043,07 PLN (słownie: cztery miliony sto osiem tysięcy czterdzieści trzy złote 7/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 15 maja 2017 r. w Krakowie pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 maja 2017 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy i ustaliło dzień dywidendy na 10 sierpnia 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2017 r. Dywidenda została wypłacona Akcjonariuszom w całości 31 sierpnia 2017 r.


DYWIDENDA WYPŁACONE 31.08.2017

Rodzaj akcji Liczba akcji będących podstawą do naliczenia dywidendy Dywidenda na 1 akcję w PLN Kwota wypłaconej dywidendy w PLN
akcje imienne serii A (nie będące w obrocie) 3 981 830 0,20 796 366,00
akcje zwykłe na okaziciela (notowane na GPW) 8 373 674 0,20 1 674 734,80
suma 12 355 504 2 471 100,80

Informacja o stosowanej polityce różnorodności Pokaż opis

Spółka nie posiada spisanych zasad polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Powołując poszczególne osoby na członków organów Spółki i zatrudniając kluczowych menedżerów kieruje się kwalifikacjami danych kandydatów. Spółka zapewnia przy tym, iż procedury selekcji kandydatów nie zawierają elementów, które mogłyby być uznane za dyskryminujące ze względu na płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe.

Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pokaż opis

Zarząd Ailleron SA informuje, iż zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej powołanie i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jako biegłego rewidenta, leży w kompetencjach organu nadzorczego Spółki, jakim jest Rada Nadzorcza. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, przy założeniach obowiązującej w Spółce Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki, przyjętej uchwałą Komitetu Audytu Ailleron S.A. z dnia 14 listopada 2017 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej Ailleron S.A. z dnia 23 listopada 2017 r. , na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w Spółce przestrzegany jest Art. 134 Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, o brzmieniu: „Art. 134. 1. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.

2. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat.

3. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w jednostce, o której mowa w ust. 2, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.”

W związku z wyżej wymienioną Ustawą i obowiązującymi w Spółce procedurami wyboru biegłego rewidenta, regułą w Grupie Ailleron SA jest zmiana kluczowego biegłego rewidenta w okresie nie dłuższym niż 5 lat.

Opublikowane prognozy finansowe Pokaż opis